تدریس خصوصی فیزیک هالیدی 2 ( فیزیک عمومی 2 فیزیک الکتریسیته )

 

  • فصل اول بار و ماده 
  • فصل دوم میدان الکتریکی
  • فصل سوم قانون گاوس
  •  فصل چهارم پتانسیل الکتریکی
  • فصل پنجم خازن ها و دی الکتریک
  • فصل ششم جریان الکتریکی
  • فصل هفتم مدارهای الکتریکی
  • فصل هشتم میدان مغناطیسی ۱
  • فصل نهم میدان مغناطیسی ۲

 

 

/ 0 نظر / 50 بازدید